موضوعات = اقتصاد رفاه و توسعه
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل مولفه‌های عدالت اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1400، صفحه 610-631

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


2. برآورد نوسانات کشش درآمدی مخارج سلامت در ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 376-397

10.32598/JMSP.6.3.376

ابوالقاسم گل خندان


3. تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 47-59

نادر مهرگان؛ محمد رضا اسکندری عطا


4. نقش سلامت بر عرضه نیروی کار زنان (مطالعه موردی کشورهای گروه D8)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 109-124

سمیرا متقی؛ سعیده کامرانپور


5. هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 25-40

سید نظام الدین مکیان؛ عفت طاهرپور؛ پروانه زنگی ابادی


6. تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 137-167

سلمان ستوده نیا؛ محمد دانش نیا؛ اعظم قزلباش؛ حسین احمدی راد


8. چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 111-139

سید جواد میر؛ مهدی گنجیان؛ غلامرضا فروهش تهرانی