کلیدواژه‌ها = نوآوری
1. تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته

دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 21-40

محمدعلی مرادی؛ مرتضی اکبری؛ فهیمه بشارتی


3. تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-106

ریحانه خانی؛ زهرا نصراللهی