کلیدواژه‌ها = نرخ ارز حقیقی موثر
1. تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی