نویسنده = علی فقه مجیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک

دوره 5، شماره 17، بهار 1396، صفحه 97-120

علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سعیده گودینی


2. بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394

علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی؛ شهلا صمدی پور